QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG của Ban giám hiệu nhà trường

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ mà nhà trường đã ban hành. Chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong BGH, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BGH lãnh đạo cơ quan trên tinh thần thực hiện quy chế chuyên môn của ngành, điều lệ trường trung học, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan và pháp luật của nhà nước

Đăng lúc 2 năm trước · 477 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 345 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 181 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 182 lượt xem

thgdg

sfcbuytijnl;

Đăng lúc 3 năm trước · 913 lượt xem